LiEC_Just_Logo1

 

 

What We Do

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Meet The Teachers 1
(By language A-F)

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Meet The Teachers 2
(By language G-M)

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Meet The Teachers 3
(By language N-Z)

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

ILLTC Clients and Schools

 

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

LIECĀ  Clients

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Professional Standards And Services

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Fees And Conditions

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

IBDP Language A or Language B Tuition Registration Form

 

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Middle School Mother Tongue Tuition Registration Form

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Middle School Language Acquisition Registration Form

 

 

LiEC_Just_Logo1

 

 

Privacy Statements for Clients and Tutors and GDPR Policy Statement